Regulamin Drugiego Jurajskiego Dogtrekkingu

1. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnej formy wypoczynku w towarzystwie psa.
Promowanie turystyki i regionalnych szlaków Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Promowanie adopcji psów i pomoc lokalnym organizacjom pro zwierzęcym.

2. Nazwa, termin i miejsce imprezy:

II JURAJSKI DOGTREKKING
22.08.2020r (sobota), godz. 7:30 – 18:00
Baza HUFCA Zawiercie, ul. Wierzbowa 112, 42-425 Kostkowice

3. Organizatorzy:

Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu
ul. Podmiejska 51b
42-400 Zawiercie

Klub Sportów Psich Zaprzęgów „Latające Psy”
ul. 1go Maja 24
42-450 Turza

4. Warunki uczestnictwa:

Zawodnikiem zostaje osoba, która spełni następujące warunki:
a) dokona rejestracji przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie https://www.czasomierzyk.pl/zapisy2020/iijurajskidogtrekking/ .
b) dokona opłaty startowej. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
c) stawi się wraz z psem w biurze zawodów w celu rejestracji o wyznaczonej godzinie w dniu imprezy.
d) odbierze numer startowy wraz z pakietem startowym.
Zawodnikiem nie może zostać dziecko, niesione na rękach ani pchane w wózku. Takie dziecko może zostać zabrane na trasę przez rodzica lub opiekuna, który bierze na siebie całą odpowiedzialność za dziecko. Takie dziecko NIE wymaga zgłoszenia na zawody za pomocą formularza.
Zawodnikiem może zostać dziecko, które jest w stanie pokonać większą część trasy na własnych nogach. Takie dziecko wymaga zgłoszenia za pomocą formularza. Dzieci do 12 roku życia są zwolnione z opłaty startowej.
W trosce o bezpieczeństwo, Zawodnicy niepełnosprawni zobowiązani są do startu w towarzystwie Opiekuna. Opiekun może być zawodnikiem. Opiekun nie ponosi kosztu startu.

5. Opłaty startowe:

Opłatę startową należy uiścić poprzez formularz zgłoszeniowy lub do dnia 14.08.2020r na konto bankowe:
Klub Sportów Psich Zaprzęgów „Latające Psy”
ul. 1 Maja 24A, 42-450 Turza
05 1600 1462 1822 2365 4000 0001
tytułem: „Opłata startowa Dogtrekking + imię i nazwisko”.

Opłata startowa wynosi dla kategorii Midi Women/Men i Maxi Women/Men – 50zł.

Opłata startowa wynosi dla kategorii Midi Team i Maxi Team – 80zł.

Zespoły w których psy trafiły do swoich właścicieli z adopcji upoważnione są do zniżki 10zł, tym samym opłata startowa wynosi dla nich dla kategorii Midi Women/Men i Maxi Women/Men – 40zł, dla kategorii Midi Team i Maxi Team – 70zł.

Uiszczenie opłaty startowej gwarantuje każdemu uczestnikowi pakiet startowy, w tym butelkowaną wodę mineralną na trasę, pamiątkową nagrodę za ukończenie biegu i posiłek regeneracyjny. Opłata obowiązuje każdego członka drużyny i każdej osoby towarzyszącej która chce skorzystać z wyżej opisanego pakietu.

6. Warunki dopuszczenia psów do startu:

Płeć:
Do startu dopuszcza się zarówno psy jak i suki. Nie mogą startować suki w ciąży, w trakcie trwania cieczki oraz suki, u których od porodu nie upłynęło 6 tyg.
Wielkość, rasa:
Do udziału dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość. Mogą startować wszystkie psy posiadające rodowód, psy w typie rasy oraz mieszańce.
Wiek
a) psy które nie ukończyły 12 miesięcy w dniu startu nie mogą brać udziału w zawodach.
b) psy powyżej 9 roku życia mogą brać udział w zawodach po okazaniu przed startem pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie.
Szczepienia
Wszystkie psy biorące udział w zawodach muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.
Jeden Zawodnik może startować maksymalnie z dwoma psami.

7. Trasy:

W ramach imprezy przewidzianych jest sześć kategorii:

MIDI – trasa ok 15 km, a w jej ramach kategorie:
– Midi Women, kategoria kobiet,
– Midi Men, kategoria mężczyzn,
– Midi Team, kategoria drużynowa/rodzinna.

MAXI – trasa powyżej 25 km, a w jej ramach kategorie:
– Maxi Women, kategoria kobiet,
– Maxi Men, kategoria mężczyzn,
– Maxi Team, kategoria drużynowa/rodzinna.

Start każdej kategorii odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania Dogtrekkingu.
Trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej punktów kontrolnych.
Jeżeli na trasie będą znajdować się funkcyjni, zawodnik ma obowiązek stosować się do ich zaleceń, również w kwestii wyboru kierunku marszu.
Na trasie będą zlokalizowane ponumerowane punkty kontrolne które należy zaliczyć od pierwszego do ostatniego.
Ominięcie punktu kontrolnego wiąże się z karą czasową nałożoną przez Sędziego wynoszącą min. 20 min, max 2h. Wysokość kary czasowej uzależniona jest od ilości pominiętych punktów, ich rangi i trudności zaliczenia.
W kategorii drużynowej, czas biegu drużyny będzie czasem dotarcia na metę ostatniego jej członka.
Drużyna może liczyć max 2 osoby. Dodatkowymi członkami drużyny mogą zostać dzieci/osoby niepełnoletnie, będące pod opieką członków drużyny.
Na każdą drużynę przypada min 1 pies, max 4.
Maksymalny czas dotarcia na mętę dla kategori MIDI wynosi 6h, dla kategorii MAXI 7h.
Spuszczenie psa ze smyczy podczas trwania zawodów skutkuje dyskwalifikacją Zawodnika. Zakaz spuszczania obejmuje miejsce startu, mety, wyznaczoną trasę zawodów oraz całe miejsce imprezy.
Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz przepisów dotyczących poruszania się po Lasach Państwowych.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie Dogtrekkingu.
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców.
Na trasie obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu. Nie zastosowanie się do zakazu będzie skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.
Na terenach parków narodowych, rezerwatów oraz innych miejsc o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, zabronione jest poruszanie się poza szlakami turystycznymi i ogólnodostępnymi drogami.

8. Rezygnacja w trakcie zawodów:

Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie Kierownika Trasy. W przeciwnym razie może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej organizatora lub innych służb.
W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa Zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.
Organizator, w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia uczestnika lub jego psa, zapewnia pomoc w powrocie do bazy.
Numer telefonu do Kierownika Trasy znajduje się na mapie, będącej elementem pakietu startowego.

9. Karta zawodnika i numer startowy:

Najważniejszym dokumentem potwierdzającym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta zawodnika. Karta zawodnika zostaje wydana 30min przed startem. Musi ona zostać czytelnie wypełniona, najlepiej drukowanymi literami.
Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu, tak aby możliwa była identyfikacja zawodnika po przybyciu na metę.
Na trasie Kartę Zawodnika należy uzupełnić w każdym z punktów kontrolnych poprzez:
poprawne i czytelne wpisanie hasła znajdujące się na trasie zawodów,
użycie perforatora jeżeli jest to wymagane,
zdobycie podpisu osoby funkcyjnej jeżeli jest to wymagane,
zrobienie zdjęcia jeżeli jest to wymagane.

Hasła wpisane do karty muszą zostać przepisane czytelnie i bezbłędnie. Błędy ortograficzne będą traktowane jako niezaliczenie punktu.
Wypełniona poprawnie karta zawodnika nie jest jednoznaczna z zaliczeniem dogtrekkingu. Jeżeli na trasie znajdują się dodatkowe punkty kontrolne na których będzie sprawdzana obecność zawodników, zawodnik ma obowiązek zgłosić się do osoby funkcyjnej spisującej zawodników.
Po przekroczeniu linii mety zawodnik zobowiązany jest zgłosić się do Sędziego w celu przekazania Kart zawodnika i numeru startowego.

10. Świadczenia dla Zawodników:

W ramach opłaty startowej Zawodnik otrzymuje:
pakiet startowy: kartę uczestnika, mapę, numer startowy, długopis,
zaplecze sanitarne i weterynaryjne dla psa,
posiłek regeneracyjny po starcie,
opiekę weterynaryjną,
pamiątkowy dyplom,
nagrody dla zwycięzców.

11. Wyposażenie Zawodnika:

Zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:
naładowany telefon komórkowy.
wodę dla psa – nie mniej niż 1l dla psów dużych i średnich lub 0,5l dla psów małych.
bandaż lub but ochronny dla psa, plaster z opatrunkiem i bandaż elastyczny.
aktualne zaświadczenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
preferowanym wyposażeniem Zawodnika jest pas biodrowy i linka amortyzowana, oraz szelki sportowe lub spacerowe dla psa. Dopuszcza się jednak start psa w obroży zwykłej, a także prowadzenie go na smyczy trzymanej w dłoni. Zabroniony jest start psów w kolczatkach, obrożach zaciskowych a także w kagańcu.
Jeżeli pies będzie wyposażony w plecak/sakwy, jego/ich waga nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa.
Zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazane przez Organizatora.
Zabrania się korzystania z odbiorników GPS w celu nawigowania w terenie.

Wyposażenie Zawodników może być sprawdzane przez Sędziego przed startem.
Zawodnik ma obowiązek stawić się na odprawę techniczną i weterynaryjną, która odbywa się od godziny 7:30 w dniu startu.

12. Zasady sędziowania:

Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
Upomnienie.
Upomnienie i kara czasowa (min 1 minuta, max 2 godziny)
Dyskwalifikacja.
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie ustnej w dniu zawodów. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem.

13. Informacje dodatkowe:

Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz zbliżania się do psów oznaczonych żółtą wstążką. Zakaz obejmuje wszystkich uczestników zawodów i ich psy.
Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia na miejsce, aż po wyjazd, Zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy. Organizator nie pokrywa kosztów mandatów nałożonych na Zawodnika za nie stosowanie się do przepisów prawa. Za spuszczenie psa ze smyczy grozi dyskwalifikacja.
Każdy właściciel ma obowiązek sprzątać po swoim psie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Zawodnik akceptuje poniższą klauzurę:„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować, w towarzystwie osoby pełnoletniej, która zobowiązuje się sprawować opiekę nad nieletnim. Zawodnicy w wieku od 16 do 18 roku życia dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody spowodowane przez siebie oraz psy z którymi startują. Przez akceptację niniejszej deklaracji Zawodnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach.”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy iż:
a) administratorem danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: Klub Sportów Psich Zaprzęgów „Latające Psy”
b) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: latajace.psy.kspz@gmail.com.
c) dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.
d) administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Zawodnika.
e) w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zawodnikowi przysługuje prawo do:
żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,
żądania od administratora danych sprostowania swoich danych osobowych,
żądania od administratora danych usunięcia swoich danych osobowych,
żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zawodnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
a) zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
c) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów imprezy,
d) jest zdolny do udziału w imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
e) podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.